Zawarcie umowy o rejestrację akcji serii B

Zawarcie umowy o rejestrację akcji serii B

Zawarcie umowy o rejestrację akcji serii B

Numer: ESPI 10/2022 Data: 11/02/2022

Data sporządzenia raportu:

11 lutego 2022 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:

Zawarcie umowy o rejestrację akcji serii B.

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym pozyskał informacje o zawarciu z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej KDPW) umowy o rejestrację akcji B. Rejestracja została dokonana przez KDPW w dniu 10 lutego 2022 r. i obejmuje 32 478 sztuk akcji B, zwykłych na okaziciela, o nominale 193 zł każda, o kodzie ISIN: PLTHP0000052, opłaconych w całości.

O podwyższeniu kapitału zakładowego oraz zakończeniu subskrypcji akcji serii B Spółka informowała raportem ESPI nr 12/2021 z dnia 12 maja 2021 r. oraz nr  19/2021 z dnia 06 sierpnia 2021 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki