Zawarcie umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami

Zawarcie umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami

Zawarcie umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami

Numer: EBI 5/2014 Data: 23/01/2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż znaczący akcjonariusz Emitenta W Investments Limited („W Investments”) spółka prawa cypryjskiego z siedzibą w Larnace oraz Emitent zawarli w dniu 22 stycznia 2014 roku umowę o ograniczeniu rozporządzania akcjami Emitenta należącymi do W Investments (Umowa Lock up). Na jej mocy W Investments posiadająca 14.698.362 sztuk akcji Emitenta zobowiązała się do nierozporządzania wszystkimi posiadanymi akcjami w okresie od dnia podpisania wskazanej Umowy Lock up do dnia 31 grudnia 2014 z tym zastrzeżeniem, że sprzedaż akcji objętych zakazem sprzedaży może mieć miejsce wyłącznie w przypadku: a) ogłoszenia publicznego wezwania do sprzedaży akcji, przy czym akcje, które nie zostały w wezwaniu skutecznie zbyte (np. w wyniku redukcji zleceń sprzedaży w wezwaniu), podlegają ograniczeniom rozporządzania nimi, b) chęci zaspokojenia przez akcjonariuszy po zakończeniu planowanej przez Emitenta publicznej oferty akcji wyłącznie na rynku wtórnym znaczącej nadwyżki popytu na akcje oferowane w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody na taką transakcję przez Spółkę. W Investments zobowiązała się również nie rozporządzać akcjami w jakikolwiek inny sposób, który mógłby rodzić konsekwencje w postaci zmiany własności akcji, w tym do nie zastawiania akcji pod zabezpieczenie zobowiązań zaciąganych przez W Investments lub osoby trzecie, chyba, że na takie działanie zgodę wyrazi Spółka. Na wypadek naruszenia powyższych zobowiązań W Investments zobowiązała się do zapłaty stosownych kar umownych. Postanowienia Umowy Lock up nie mają jednak zastosowania do 3.826.531 akcji Emitenta będących własnością W Investments, na których został ustanowiony zastaw rejestrowy, mający na celu zabezpieczenie obligacji serii D emitowanym przez spółkę Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie. W przypadku, gdy w wyniku zaspokojenia się przez obligatariuszy obligacji serii D Platinum Properties Group S.A. z akcji objętych zastawem rejestrowym, akcje te przestaną być własnością W Investments, Emitent nie będzie dochodzić od W Investments żadnych roszczeń określonych Umową Lock up. Postanowienie to wygasa z chwilą całkowitego zaspokojenia przez Platinum Properties Group S.A. wierzytelności obligatariuszy obligacji serii D.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Mark Montoya – Członek Zarządu

Bartłomiej Gajecki – Prokurent