Zawarcie umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami

Zawarcie umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami

Zawarcie umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami

Numer: EBI 4/2013 Data: 30/01/2013

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż znaczący akcjonariusz Emitenta W Investments Limited („W Investments”) spółka prawa cypryjskiego z siedzibą w Larnace oraz Emitent zawarli w dniu 29 stycznia 2013 roku umowę o ograniczeniu rozporządzania akcjami Emitenta należącymi do W Investments.

Na jej mocy W Investments posiadająca 14.698.362 sztuk akcji Emitenta zobowiązała się do nierozporządzania wszystkimi posiadanymi akcjami w okresie od dnia podpisania wskazanej umowy do dnia 2 września 2013 roku oraz nierozporządzania akcjami ponad liczbę 4.477.612 akcji po dniu 2 września 2013 roku  a przed dniem 31 grudnia 2013 roku, z tym zastrzeżeniem, że sprzedaż akcji objętych zakazem sprzedaży może mieć miejsce wyłącznie w przypadku:
a) ogłoszenia publicznego wezwania do sprzedaży akcji, przy czym akcje, które nie zostały w wezwaniu skutecznie zbyte (np. w wyniku redukcji zleceń sprzedaży w wezwaniu), podlegają ograniczeniom rozporządzania nimi,
b) chęci zaspokojenia przez akcjonariuszy po zakończeniu planowanej przez Emitenta publicznej oferty akcji wyłącznie na rynku wtórnym znaczącej nadwyżki popytu na akcje oferowane w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody na taką transakcję przez Spółkę.

W Investments zobowiązała się również nie rozporządzać akcjami w jakikolwiek inny sposób, który mógłby rodzić konsekwencje w postaci zmiany własności akcji, w tym do nie zastawiania akcji pod zabezpieczenie zobowiązań zaciąganych przez W Investments lub osoby trzecie, chyba, że na takie działanie zgodę wyrazi Spółka.

Możliwość rozporządzania 4.477.612 akcjami Spółki przez W Investments po dniu 2 września 2013 r. wynika z ustanowienia zastawu rejestrowego na 4.477.612 akcjach Spółki będących w posiadaniu W Investments (celem zabezpieczenia emisji obligacji serii C spółki Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie i zapadalności tych obligacji).

Na wypadek naruszenia powyższych zobowiązań W Investments zobowiązała się do zapłaty stosownych kar umownych.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent