Zawarcie umowy na uzupełnienie niedoborów scaleniowych w związku z planowanym scalaniem akcji Spółki.

Zawarcie umowy na uzupełnienie niedoborów scaleniowych w związku z planowanym scalaniem akcji Spółki.

Zawarcie umowy na uzupełnienie niedoborów scaleniowych w związku z planowanym scalaniem akcji Spółki.

Numer: ESPI 23/2017 Data: 24/10/2017

Podstawa prawna raportu:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych – Informacje bieżące i okresowe.
§ 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”),
w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2017 z dnia 27 września 2017 r.
dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki, w porządku obrad którego przewidziano podjęcie uchwały w sprawie
scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu
do podejmowania czynności związanych z jej wykonaniem, niniejszym informuje, iż
w dniu 24 października 2017 roku Spółka zawarła ze spółką pod firmą Baltic Bridge
Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie umowę na mocy której Baltic Bridge S.A.
wyraziła zgodę i zobowiązała się do pełnienia funkcji akcjonariusza uzupełniającego
tzw. niedobory scaleniowe kosztem swoich praw, wynikających z posiadania akcji
Spółki, w zakresie niezbędnym do likwidacji niedoborów scaleniowych oraz
umożliwienia właścicielom niedoborów scaleniowych otrzymania w ich miejsce
1 (jednej) akcji Spółki o nowej wartości nominalnej w wysokości 193,00 zł (sto
dziewięćdziesiąt trzy złote i zero groszy) każda. W wyniku scalenia akcji Spółki, każdy
jej akcjonariusz posiadający w dniu referencyjnym, ustalonym przez Zarząd,
na swoim rachunku papierów wartościowych niedobory scaleniowe, tzn. akcje
Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie od 1 (jednej)
do 192 (stu dziewięćdziesięciu dwóch), kosztem praw akcyjnych przysługujących
Baltic Bridge S.A., stanie się uprawniony do otrzymania 1 (jednej) akcji o wartości
nominalnej 193,00 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote).
Powyższa umowa została zawarta pod warunkiem łącznego spełnienia się
następujących warunków zawieszających:
a) podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia
(połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu
do podejmowania odpowiednich czynności związanych z wykonaniem tej
uchwały,
b) zarejestrowania przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy zmian Statutu
wynikających z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
o której mowa w lit. a) powyżej,
c) wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, to jest dnia według
stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł
(jeden złoty) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki, będą podlegały
wymianie na akcje Spółki o wartości nominalnej 193,00 zł (sto dziewięćdziesiąt
trzy złote) każda, w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki, o której mowa w lit. a) powyżej,
ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie
papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Paweł Dreher – Prezes Zarządu