Zawarcie umów znaczących

Zawarcie umów znaczących

Zawarcie umów znaczących

Numer: ESPI 15/2016 Data: 22/04/2016

Zarząd Polish Services Group S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 22.04.2016 r. Emitent podpisał pięć umów przeniesienia własności 100% udziałów w spółkach: TelePolska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (TP), Teltraffic Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (TTR), Energetyka dla Domu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (EDD), DID Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (DID), New Age Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NAV). Powyżej wymienione umowy wraz z trzema umowami zawartymi dnia 18 grudnia 2015 r. dotyczącymi przeniesienia własności 100% udziałów w spółkach: Polska Energetyka Pro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (PEP), Telekomunikacja dla Domu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (TDD) oraz Twoja Telekomunikacja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (TT) spełniają łącznie kryteria umowy znaczącej w rozumieniu par. 2.1 pkt. 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Przeniesienie własności udziałów w ww. spółkach zostało dokonane na rzecz FinCrea 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą we Wrocławiu. Łączna wartości wszystkich powyżej wskazanych umów zawartych pomiędzy Spółką a FinCrea 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą we Wrocławiu wynosi: 6.250.112,46 zł.

Umową, która spowodowała przekroczenie sumy spełniającej kryterium umowy znaczącej, jest umowa przeniesienia własności udziałów w EDD. Przedmiotem podpisanej umowy z dnia dzisiejszego, tj 22 kwietnia 2016 r. jest przeniesienie przez Emitenta na rzecz FinCrea 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą we Wrocławiu własności 40.000 równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym spółki EDD, o wartości nominalnej 50 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.000.000 zł za cenę 1.628.046 zł. Cena za 100 % udziałów w kapitale zakładowym EDD została zapłacona w całości przez nabywcę poprzez przeniesienie własności Certyfikatów serii A4 funduszu FinCrea 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych o wartości 1.628.046  zł.

Umową o największej wartości spośród wszystkich ww. wymienionych umów była umowa przeniesienia własności udziałów w PEP. Przedmiotem podpisanej umowy z dnia 18 grudnia 2015 r. było przeniesienia przez Emitenta na rzecz FinCrea 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych własności 50.000 równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym spółki PEP, o wartości nominalnej 50 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.500.000 zł za cenę 2.298.084,63 zł. Cena za 100 % udziałów w kapitale zakładowym PEP została zapłacona w całości przez nabywcę poprzez przeniesienie własności Certyfikatów serii A3 funduszu FinCrea 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych o wartości 2.298.084,63 zł.

We wszystkich ww. umowach brak było postanowień dotyczących kar umownych jak również nie było zastrzeżenia warunku lub terminu. Zbyte udziały w ww. spółkach nie były przedmiotem zabezpieczeń. Cena za wszystkie udziały będące przedmiotem ww. umów została opłacona Certyfikatami funduszu FinCrea 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

Wartość ewidencyjna zbytych aktywów w księgach rachunkowych Emitenta wynosi odpowiednio: dla TP – 134 tys. zł, dla TTR – 176 tys. zł, DID –  45 tys. zł, dla EDD – 2.000 tys. zł, dla NAV – 5 tys. zł., : PEP – 2.500 tys. zł, dla TT – 5 tys. zł, dla TDD – 5 tys. zł.

TP, TTR, DID, TDD oraz TT dotychczas prowadziły działalność operacyjną w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych klientom indywidualnym oraz biznesowym. Spółka PEP dotychczas prowadziła działalność operacyjną w zakresie sprzedaży energii elektrycznej i gazu klientom indywidualnym.  Spółki EDD oraz NAV do czasu zawarcia ww. transakcji nie rozpoczęły prowadzenia działalności operacyjnej.

Wszystkie ww. umowy łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy z uwagi na to, że ich wartość stanowi co najmniej 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. W okresie ostatnich 12 miesięcy, poza wyżej wymienionymi, nie było innych transakcji pomiędzy Spółką a FinCrea 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą we Wrocławiu.

Podstawa prawna:
(i) Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184. poz. 1539 z późn. zm.)
(ii) § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Łysik – Prezes Zarządu