Zawarcie umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy

Zawarcie umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy

Zawarcie umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy

Numer: EBI 34/2014 Data: 25/06/2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2014 r. spółka zależna Emitenta: TelePolska Sp. z o.o. w związku z nabyciem lokalu przy ul. Naruszewicza 27, 02-627 Warszawa (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 33/2014) podpisała umowę kredytu inwestycyjnego z Alior Bank S.A. na kwotę 6.100.000,00 zł z terminem spłaty do 30 czerwca 2024 r. Podpisana umowa kredytowa łącznie z innymi umowami kredytowymi zawartymi przez Emitenta z Alior Bank S.A., spełnia kryterium znaczącej umowy.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Emitent zawarł z Alior Bank S.A. umowy kredytowe o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 16.600.000 zł w celu finansowania bieżącej działalności oraz realizacji inwestycji. Zestawienie zawartych umów z Alior Bank S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Umowa została uznana za znaczącą, gdyż wartość jej przedmiotu, łącznie z pozostałymi umowami kredytowymi zawartymi z Alior Bank S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

par. 2 pkt. ust 2b oraz par. 3 ust 2 pkt. 2 załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect” oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z §5 ust. 1 pkt 3 oraz §9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent

Pliki do pobrania: