Zawarcie przez jednostkę zależną Emitenta umowy pożyczki

Zawarcie przez jednostkę zależną Emitenta umowy pożyczki

Zawarcie przez jednostkę zależną Emitenta umowy pożyczki

Numer: EBI 7/2010 Data: 29/01/2010

Zarząd Spółki Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł umowę pożyczki ze spółką zależną e-Telko Sp. z o.o. Pożyczka została udzielona spółce e-Telko Sp. z o.o. w kwocie 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych). Zawarta umowa przewiduje oprocentowanie w/w pożyczki w wysokości 5% w skali roku, zaś termin zwrotu w/w pożyczki strony ustaliły na 1 lutego 2011 r.

e-Telko Sp. z o.o. ma prawo do wcześniejszego zwrotu pożyczki w całości lub części. W takim przypadku spółka będzie zobowiązana do zapłaty odsetek za okres faktycznego korzystania z przedmiotu pożyczki, tj. za okres od dnia wydania przedmiotu pożyczki przez Emitenta do dnia jej zwrotu przez e-Telko Sp. z o.o. Pożyczka nie jest zabezpieczona.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 3 oraz Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 27 lipca 2009 roku Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Gustaw Groth – Członek Zarządu