Zawarcie aneksu dotyczącego istotnej umowy

Zawarcie aneksu dotyczącego istotnej umowy

Zawarcie aneksu dotyczącego istotnej umowy

Numer: ESPI 08/2020 Data: 28/02/2020

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:
Zawarcie aneksu dotyczącego istotnej umowy
Treść raportu:
Zarząd Polski Operator Energetyczny S.A. (poprzednio pod firmą: Financial Assets Management Group S.A.) z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał aneks do umowy nabycia 100% udziałów w spółce pod firmą Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o., o której Zarząd Spółki informował raportem bieżącym o nr ESPI 24/2019 w dniu 12 listopad 2019 r. Na podstawie powyższego aneksu cena nabycia przez Spółkę 100% udziałów w spółce Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. została zmieniona w ten sposób, że wartość 8,2 EBITA spółki Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. za 2019 rok, ujawniona w sprawozdaniu finansowym POE za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r., została zmieniona na 8,2 wartości EBITA spółki Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 20 grudnia 2019 r., ujawnionej w sprawozdaniu finansowym Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. sporządzonym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 20 grudnia 2019 r.
Pozostałe warunki umowy z dnia 12 listopada 2019 r. nie uległy zmianie.
Zawarcie aneksu było spowodowane tym, że w dniu 20 grudnia 2019 r. nastąpiło połączenie Spółki ze spółką Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o., o czym Spółka informowała raportem bieżącym o nr ESPI 37/2019 z dnia 23 grudzień 2019 r. W związku z dokonanym połączeniem nie było prawnej możliwości sporządzenia sprawozdania finansowego spółki Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.
Zgodnie z at. 493 Kodeksu spółek handlowych spółka Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. została rozwiązana z mocy prawa w dniu połączenia, tj. w dniu 20 grudnia 2019 r., i w tym samym dniu nastąpiło wykreślenie spółki Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. z rejestru przedsiębiorców.
Spółka uznała ww. aneks do umowy za istotny ze względu na to, iż informowała o samym fakcie nabycia spółki Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. oraz o fakcie połączenia, jak również z uwagi na wartość ww. umowy.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki