Zawarcie aneksu dotyczącego istotnej umowy

Zawarcie aneksu dotyczącego istotnej umowy

Zawarcie aneksu dotyczącego istotnej umowy

Numer: ESPI 15/2020 Data: 28/04/2020

Podstawa prawna raportu:
Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:

Zawarcie aneksu dotyczącego istotnej umowy

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. (poprzednio pod firmą: Polski Operator Energetyczny S.A.) z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał aneks nr 2 do umowy nabycia 100% udziałów w spółce pod firmą Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. Zarząd Spółki informował raportem bieżącym o nr ESPI 24/2019 w dniu 12 listopad 2019 r. o zawarciu powyższej umowy, natomiast raportem bieżącym o nr ESPI 08/2020 w dniu 28 lutego 2019 r. o zawarciu aneksu nr 1. Na podstawie aneksu nr 2 cena nabycia przez Spółkę 100% udziałów w spółce Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. została zmieniona w ten sposób, że wartość 8,2 EBITA spółki Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. ujawniona w sprawozdaniu finansowym Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. sporządzonym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. została zmieniona na 5,7 wartości EBITA spółki Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 20 grudnia 2019 r., ujawnionej w sprawozdaniu finansowym Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. sporządzonym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 20 grudnia 2019 r.

EBITA spółki Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 20 grudnia 2019 r., ujawniona w sprawozdaniu finansowym spółki Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 20 grudnia 2019 r., wyniosła 6.565.006,99 zł. Tym samym finalna cena nabycia 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. została określona na 37.540.539,84 zł.

Dodatkowo na zabezpieczenie niezapłaconej części ceny za 100 % udziałów w spółce Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. Spółka zobowiązała się ustanowić na rzecz zbywcy zabezpieczenie w jednej z dwóch form (według żądania zbywcy), tj. przewłaszczyć na zabezpieczenie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości będącej działką gruntu położoną w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście, o powierzchni 3,2 tys. metrów kwadratowych, lub ustanowić hipotekę umowną na powyższej nieruchomości do kwoty 36.840.539,84 zł.

Pozostałe warunki umowy z dnia 12 listopada 2019 r. nie uległy zmianie.

Spółka uznała ww. aneks do umowy za istotny ze względu na to, iż informowała o samym fakcie nabycia udziałów spółki Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. oraz o fakcie połączenia, jak również z uwagi na wartość ww. umowy.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki