Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Prospektu Emisyjnego Spółki

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Prospektu Emisyjnego Spółki

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Prospektu Emisyjnego Spółki

Numer: EBI 18/2013 Data: 19/09/2013

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że otrzymał informacje o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r. Prospektu Emisyjnego Spółki. Dokumentacja ta została opracowana w związku z zamiarem przeprowadzenia publicznej emisji akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i praw do akcji serii E Spółki.

Akcje serii E zostaną wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 20 grudnia 2012 roku podjętej w formie notarialnej (Repetytorium A Nr 15929/2012) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki.

Prospekt Emisyjny zostanie opublikowany w dniu 20 września 2013 roku na stronach spółki www.tphsa.pl oraz oferującego Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. www.bossa.pl.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Mark Montoya – Członek Zarządu
Bartłomiej Gajecki – Prokurent