Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 3 do Prospektu Emisyjnego

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 3 do Prospektu Emisyjnego

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 3 do Prospektu Emisyjnego

Numer: EBI 28/2013 Data: 13/11/2013

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że otrzymał informacje o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 listopada 2013 r. Aneksu nr 3 do Prospektu Emisyjnego Spółki przygotowanego w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E Spółki.

Treść Aneksu nr 3, znajduje się na stronie Oferującego, którym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (www.bossa.pl) oraz Spółki (www.tphsa.pl).

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent