Zamiar zmiany strategii rozwoju Spółki

Zamiar zmiany strategii rozwoju Spółki

Zamiar zmiany strategii rozwoju Spółki

Numer: ESPI 27/2016 Data: 30/08/2016

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad nową strategią rozwoju na lata 2017-2020, jej przedstawieniu i rekomendowaniu Radzie Nadzorczej w terminie do końca bieżącego roku.

Dotychczas rozwój Emitenta zakładał rozwój poprzez spółki zależne, bezpośrednio zaangażowane operacyjnie w sektor telekomunikacyjny i energetyczny oraz osiąganie przychodów z tytułu ich obsługi oraz dywidend. Obecnie, Zarząd zamierza skupić działalność gospodarczą na obszarach związanych przede wszystkim z działalnością inwestycyjną i badawczo-rozwojową, współpracy z uczelniami wyższymi oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi w celu realizacji innowacyjnych projektów z dziedziny nowych technologii, przede wszystkim (ale nie wyłącznie) w obszarach telekomunikacji, informatyki oraz energetyki. Działalność tą zamierza realizować przy aktywnym wykorzystaniu środków unijnych przewidzianych w nowej perspektywie UE na lata 2014-2020.

Spółka posiada zasoby do rozpoczęcia takiej działalności, dodatkowo w najbliższym czasie zamierza także wzmocnić swoje kompetencje w tym obszarze. Finansowanie realizowanych projektów będzie pochodziło na początkowym etapie realizowanych inwestycji ze środków własnych oraz pomocy unijnej, w kolejnych etapach, Zarząd nie wyklucza finansowania dłużnego i udziału koinwestorów.

Działalność ta wydaje się być atrakcyjna, między innymi ze względu na potencjał rozwojowy, dywersyfikację projektów oraz z uwagi na przewidywalny i znaczący wzrost wartości aktywów Emitenta w okresie realizacji projektów inwestycyjnych, jeszcze przed etapem komercjalizacji wyników konkretnych przedsięwzięć. Z uwagi na doświadczenia i znajomość branż pozostających w kręgu zainteresowania Spółki, tj. telekomunikacji, informatyki oraz energetyki, wdrożenie i komercjalizacja opracowanych innowacji, uprawdopodobnione jest osiągnięcie pozytywnych wyników finansowych.

W zakresie planowanej strategii Spółka będzie dążyła do uruchomienia projektów o łącznej wartości do 40 mln zł do końca 2017, zaś w kolejnych latach, do systematycznego powiększania portfela inwestycji. Projekty te będą realizowane w ramach spółek celowych, nowo tworzonych podmiotach prawa handlowego zależnych lub stowarzyszonych z Emitentem. Spółka przewiduje, iż okres realizacji projektów będzie wynosił ok. 5 lat, po czym następować będzie faza komercjalizacji lub dezinwestycji. Proces identyfikacji projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych już się rozpoczął.

Proces dezinwestycji i skapitalizowania projektów będzie uzależniony zarówno od zainteresowania poszczególnymi projektami przez podmioty trzecie, jak i decyzji Emitenta klasyfikującego dane przedsięwzięcie, jako krótkoterminowe lub długoterminowe, nastawione zarówno na wzrost wartości danych aktywów, jak i konsumpcję generowanych przepływów finansowych (dywidenda).

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Łysik – Prezes Zarządu