Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Numer: EBI 36/2010 Data: 27/09/2010

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje, iż powziął informację o otrzymaniu od Al-Awael Investments Limited, z siedzibą na Kajmanach, żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie później niż na dzień 5 listopada 2010 roku i umieszczenia w porządku obrad tego zgromadzenia określonych spraw.

Treść dokumentu obejmującego żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z propozycją spraw, które powinny zostać umieszczone w porządku obrad tegoż zgromadzenia i projektami stosownych uchwał zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. zobowiązuje się do rozpatrzenia opisanego powyżej żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie ze stosownymi przepisami kodeksu spółek handlowych.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostanie przekazana do wiadomości publicznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Gustaw Groth – Członek Zarządu

 

Pliki do pobrania: