Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii C

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii C

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii C

Numer: EBI 15/2010 Data: 17/03/2010

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 marca 2010 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 16 marca 2010 r. Uchwały Nr 232/2010, na mocy której określił 19 marca 2010 r. jako dzień pierwszego notowania na rynku NewConnect następujących instrumentów finansowych Emitenta.:

1/ 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda,oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLTHP0000011”.

Akcje serii C Spółki Tele-Polska Holding S.A. będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „TPH” i oznaczeniem „TPH”.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Gustaw Groth – Członek Zarządu