Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A, B i D oraz ostatniego dnia notowania PDA serii D

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A, B i D oraz ostatniego dnia notowania PDA serii D

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A, B i D oraz ostatniego dnia notowania PDA serii D

Numer: EBI 2/2010 Data: 14/01/2010

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 stycznia 2010 r. otrzymał informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 14 stycznia 2010 r. Uchwały Nr 16/2010, na mocy której określił 18 stycznia 2010 r. jako dzień pierwszego notowania na rynku NewConnect następujących instrumentów finansowych Emitenta.:

1/ 14.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł każda,
2/ 10.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda,
3/ 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda,

oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLTHP0000011”.

Akcje serii A, B i D Spółki Tele-Polska Holding S.A. będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „TPH” i oznaczeniem „TPH”.

Jednocześnie Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje, że na mocy ww. Uchwały dzień 15 stycznia 2010 r. został określony dniem ostatniego notowania na rynku New Connect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Tele-Polska Holding S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem „PLTHP0000029”.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Gustaw Groth – Członek Zarządu