Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Financial Assets Management Group S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2018 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Financial Assets Management Group S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2018 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Financial Assets Management Group S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2018 roku

Numer: ESPI 22/2018 Data: 30/06/2018

Data sporządzenia raportu:

30 czerwca 2018 roku

 

Podstawa prawna raportu:

Art. 70 pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe.

 

Temat raportu:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Financial Assets Management Group S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2018 roku

 

Treść raportu:

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2018 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji, wskazaniem ich procentowego udziału na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki  – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: