Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 17.04.2016 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 17.04.2016 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 17.04.2016 r.

Numer: ESPI 12/2016 Data: 17/04/2016

Zarząd Polish Services Group S.A. (dalej jako „Spółka”), wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy _w załączeniu_ posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 17.04.2016 r. wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Łysik – Prezes Zarządu

Pliki do pobrania: