Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 20.12.2012 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 20.12.2012 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 20.12.2012 r.

Numer: ESPI 14/2012 Data: 20/12/2012

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. (dalej jako „Spółka”), wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (dalej jako „Ustawa o Ofercie”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy (w załączeniu) posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20.12.2012 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

  • Mark Montoya Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki Prokurent

Pliki do pobrania: