Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Numer: ESPI 16/2016 Data: 29/04/2016

Zarząd Polish Services Group S.A. („Spółka”), w uzupełnieniu informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr ESPI 13/2016 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki trzech członków na okres wspólnej trzyletniej kadencji trwającej od 4 lipca 2014 r. dokonanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 kwietnia 2016 r. informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 29 kwietnia 2016 r., Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie §22 ust. 1 Statutu Spółki oraz §5 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej podjęła uchwałę o wyborze na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Arkadiusza Stryję.

W związku z powyższym obecny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się w sposób następujący:
1. Pan Arkadiusz Stryja – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pan Bartłomiej Wołyńczyk – Członek Rady Nadzorczej
3. Pani Magdalena Muskietorz – Członek Rady Nadzorczej
4. Pani Justyna Budzyńska – Członek Rady Nadzorczej
5. Pani Anita Morawiecka – Członek Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: §28 pkt 3 w zw. z §5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Łysik – Prezes Zarządu