Wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej Tele-Polska Holding S.A.

Wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej Tele-Polska Holding S.A.

Wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej Tele-Polska Holding S.A.

Numer: ESPI 21/2015 Data: 15/07/2015

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. („Spółka”), w uzupełnieniu informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 19/2015 z dnia 4 lipca 2015 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki trzech członków na okres wspólnej trzyletniej kadencji trwającej od 4 lipca 2014 r. dokonanego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 lipca 2015 r. informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 14 lipca 2015 r., Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej podjęła uchwałę o wyborze na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Osińskiego.

W związku z powyższym obecny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się w sposób następujący:

1. Pan Adam Osiński jako Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pan Arkadiusz Stryja jako Członek Rady Nadzorczej
3. Pan Jacek Carbol jako Członek Rady Nadzorczej
4. Pan Przemysław Perka jako Członek Rady Nadzorczej
5. Pan Jarosław Grzechulski jako Członek Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: § 28 pkt 3 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Członek Zarządu