Wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej

Wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej

Wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej

Numer: ESPI 40/2020 Data: 04/11/2020

Data sporządzenia raportu:

4 listopada 2020 roku

 

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe;

 

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. („Spółka”), informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 3 listopada 2020 r., Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej podjęła uchwałę o wyborze na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki Panią Justynę Kuś.

 

O wyborze Pani Justyny Kuś na Członka Rady Nadzorczej Spółki Spółka informowała raportem bieżącym numer: ESPI 37/2020 w dniu 16 października 2020 r.

 

Pani Justyna Kuś ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2012 roku, również z wyróżnieniem, ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Odbyła studia podyplomowe w zakresie Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium dla Doradców Podatkowych przy Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych oraz aspektów prawnych umów wdrożeniowych IT. Pani Justyna Kuś związana jest Grupą Skłodowscy z Marek, w ramach której jest, między innymi, od czerwca 2015 roku partnerem w Kancelarii Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego Justyna Kuś, Dariusz Skłodowski Honestus spółka partnerska. Pani Justyna Kuś specjalizuje się w sprawach gospodarczych łączących w sobie aspekty prawno-podatkowe, prawie spółek, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz obsłudze klientów anglojęzycznych. Pani Justyna Kuś zajmuje się tematyką przekształceń podmiotowych przedsiębiorstw, sporów przed sądami w sprawach gospodarczych i w postępowaniach sądowo-administracyjnych. Ma doświadczenie w reprezentowaniu spraw klientów przed sądami, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Pani Justyna Kuś biegle posługuje się językiem angielskim.

 

W związku z powyższym obecny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się w sposób następujący:

 

  1. Pani Justyna Kuś – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  2. Pani Krystyna Bachmann – Wardyn – Członek Rady Nadzorczej
  3. Pani Justyna Fronc – Członek Rady Nadzorczej
  4. Pan Jarosław Galas – Członek Rady Nadzorczej
  5. Pan Jakub Ickiewicz – Członek Rady Nadzorczej
  6. Pan Stefan Krzyżanowski – Członek Rady Nadzorczej

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki