Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Numer: ESPI 15/2019 Data: 26/08/2019

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe

 

Temat raportu:

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) powziął wiadomość, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 26 sierpnia 2019 roku działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 20 ust. 1 Statutu Spółki, postanowiła wybrać spółkę pod firmą Grupa Gumułka – Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Katowicach, ul. Matejki 4, 40-077 Katowice, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3975 w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów, jako podmiot upoważniony do przeprowadzenia przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2019 roku, badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2020 roku, badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia umowy na przeprowadzenie przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2019 roku, badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2020 roku, badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Spółka informuje także, iż w przeszłości korzystała z usług wybranego podmiotu – przy przeprowadzaniu badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2018 roku oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Rada Nadzorcza Spółki dokonując wyboru podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych Spółki postępowała zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Leszek Wiśniewski – Prezes Zarządu Spółki