Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Numer: ESPI 13/2018 Data: 20/03/2018

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe;

  • 5 ust. 1 pkt 19) w zw. z § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Temat raportu:

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) powziął wiadomość, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 20 marca 2018 roku działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 20 ust. 1 Statutu Spółki, postanowiła wybrać spółkę pod firmą Grupa Gumułka – Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Katowicach, ul. Matejki 4, 40-077 Katowice, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3975 w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów, jako podmiot upoważniony do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za  rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2018 roku oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia umowy na przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za  rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2018 roku oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

 

Spółka informuje także, iż w przeszłości nie korzystała z usług wybranego podmiotu.

Rada Nadzorcza Spółki dokonując wyboru podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych Spółki postępowała zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki  – Prezes Zarządu Spółki