Wybór biegłego rewidenta do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych

Wybór biegłego rewidenta do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych

Wybór biegłego rewidenta do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych

Numer: ESPI 12/2014 Data: 02/08/2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. („Spółka”) powziął wiadomość, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 01.08.br.działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 20 pkt 1 Statutu spółki Tele-Polska Holding S.A., postanowiła wybrać WBS Audyt Sp. z o.o. (podmiot uprawniony nr ew. 3685) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 4 lok U9B, 00-131 Warszawa jako podmiot z którym zostanie zawarta umowa na dokonanie przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku. Spółka informuje także, że w przeszłości korzystała z usług wybranego podmiotu. WBS Audyt Sp. z o.o. wykonała badanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2011, 2012 oraz 2013.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent