Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E

Numer: ESPI 6/2014 Data: 03/07/2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 3 lipca 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 767/2014 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki.

Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 7 lipca 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 2.216.102 (dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy sto dwa) prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLTHP0000045 oraz notować prawa do akcji serii E w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą TELEPOLSKA-PDA i oznaczeniem TPHA.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 34 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent