Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D

Numer: ESPI 5/2014 Data: 03/07/2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 3 lipca 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 766/2014 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D Spółki.

Zarzad Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 7 lipca 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujace akcje zwykłe na okaziciela Emitenta o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLTHP0000011”:
a) 14.000.000 (czternaście milionów) akcji serii A
b) 10.500.000 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii B
c) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji serii C
d) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii D

oraz notować akcje Emitenta w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą TELEPOLSKA i oznaczeniem TPH.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 34 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent