Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 października 2017 roku

Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 października 2017 roku

Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 października 2017 roku

Numer: ESPI 21/2017 Data: 04/10/2017

Data sporządzenia raportu:

4 października 2017 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe.

Temat raportu:

Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 października 2017 roku

Treść raportu:

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych otrzymał od uprawnionego akcjonariusza wniosek, dotyczący uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 października 2017 roku, zawierający projekt uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. Projekt uchwały przekazano wraz z pisemnym uzasadnieniem.

W związku z wnioskiem akcjonariusza zaktualizowany porządek obrad przewidziany na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 października 2017 roku przedstawia się następująco:

Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

Wybór komisji skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki;

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej Spółki prawa poboru w całości lub w części dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego;

Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki;

Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;

Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do raportu Zarząd Spółki przekazuje projekty uchwał uzupełnione o projekt uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Paweł Dreher – Prezes Zarządu

Pliki do pobrania: