Uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 9/2018 z dnia 12 marca 2018 roku o powołaniu osoby nadzorującej – Członka Rady Nadzorczej

Uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 9/2018 z dnia 12 marca 2018 roku o powołaniu osoby nadzorującej – Członka Rady Nadzorczej

Uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 9/2018 z dnia 12 marca 2018 roku o powołaniu osoby nadzorującej – Członka Rady Nadzorczej

Numer: ESPI 12/2018 Data: 19/03/2018

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe;

 • 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Temat raportu:

Uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 9/2018 z dnia 12 marca 2018 roku o powołaniu osoby nadzorującej – Członka Rady Nadzorczej

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2018 z dnia 12 marca 2018 roku, w którym poinformowano o powołaniu osoby nadzorującej – Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wznowione po przerwie w dniu 12 marca 2018 roku, Zarząd Spółki w związku z otrzymaniem wszystkich informacji, danych oraz oświadczeń wymaganych do przekazania przez Spółkę, Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są jej akcje oraz do publicznej wiadomości, niniejszym uzupełnia przekazane w przedmiotowym raporcie bieżącym informacje dotyczące powołanej osoby nadzorującej:

Pan Arkadiusz Norbert Sugier jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. W 2001 roku uzyskał kwalifikacje międzynarodowego biegłego rewidenta przyznane przez Association of Chartered Certified. Od 2002 posiada kwalifikacje biegłego rewidenta uznawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki (CPA – Certified Public Accountant), a także certyfikat wydawany przez Ministerstwo Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Pan Arkadiusz Sugier zajmował następujące stanowiska:

 • wrzesień 1996 – sierpień 1998 – Procter and Gamble Operations Polska, Poznań – Przedstawiciel Handlowy;
 • wrzesień 1998 – sierpień 1999 – PricewaterhouseCoopers, Dział Audyt i Doradztwo Księgowe, Poznań – Asystent;
 • wrzesień 1999 – marzec 2003 – PricewaterhouseCoopers, Dział Audyt i Doradztwo Księgowe – Telekomunikacja, Informacja, Media i Rozrywka, Warszawa – stanowiska od starszego asystenta do młodszego menedżera;
 • kwiecień 2003 – kwiecień 2004 – PTK Centertel Sp. z o.o., Warszawa –Koordynator zespołu ds. sprawozdawczości finansowej;
 • lipiec 2004 – wrzesień 2006 – G4S, Warszawa – Zastępca dyrektora finansowego (lipiec 2004 – styczeń 2006), członek zarządu (luty 2006 – wrzesień 2006);
 • luty 2006 – sierpień 2007 GroupM, część WPP plc, Warszawa – Dyrektor finansowy;
 • wrzesień 2007 – marzec 2009 – MultiBank, Spectrum Finance, Moskwa – Członek zespołu projektowego;
 • kwiecień 2009 – sierpień 2009 – Prywatny inwestor;
 • wrzesień 2009 – lipiec 2010 – CenterNet S.A., Warszawa – Dyrektor finansowy, od listopada 2009 – prezes zarządu oraz udziałowiec (od grudnia 2010 roku, w okresie sierpień 2010 – listopad 2010 współpracownik spółki);
 • październik 2011 – czerwiec 2014 – Fundacja na rzecz Zaawansowanych Studiów Komputerowych, Warszawa – Wiceprezes zarządu;
 • lipiec 2015 – czerwiec 2017 – WinVentures, Warszawa – Dyrektor Inwestycyjny;
 • kwiecień 2015 – lipiec 2017 – Dom Maklerski W Investments S.A., Warszawa – Członek Rady Nadzorczej.

Pan Arkadiusz Sugier nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów.

Pan Arkadiusz Sugier poinformował Zarząd Spółki, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki  – Prezes Zarządu Spółki