Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki

Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki

Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki

Numer: ESPI 4/2017 Data: 25/04/2017

FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP SA (4/2017) POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Raport bieżący 4/2017

 

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. „Spółka”, informuje, że w dniu 25 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 21 pkt 4 Statutu Financial Assets Management Group S.A., powołała do Rady Nadzorczej Spółki (na zasadzie dokooptowania) Panią Pauline Wolnicką-Kawka na okres wspólnej trzyletniej kadencji trwającej do 04.07.2017 r.

Po uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej Spółki, Rada liczy pięciu członków w osobach:

1. Pan Arkadiusz Stryja

2. Pan Bartłomiej Wołyńczyk

3. Pani Justyna Budzyńska

4. Pani Katarzyna Dziki

5. Pani Paulina Wolnicka-Kawka

Emitent podaje do wiadomości publicznej informacje o Pani Paulinie Wolnicka-Kawka.

Pani Paulina Wolnicka-Kawka prowadzi Kancelarię Adwokacką Adwokat Paulina Wolnicka-Kawka. Pani Paulina Wolnicka-Kawka przez kilka lat pełniła funkcję prawnika w Polskim Holdingu Obronnym Sp. z o.o. (dawniej Bumar Sp. z o.o.) zajmując się między innymi sprawami korporacyjnymi. Pani Paulina Wolnicka-Kawka ukończyła Uniwersytet Warszawski na kierunku prawo, następnie ukończyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Pani Paulina Wolnicka-Kawka jest wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Pani Paulina Wolnicka-Kawka nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pani Paulina Wolnicka-Kawka poinformowała Zarząd Spółki, że jej nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie zw. z art. 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Paweł Dreher – Prezes Zarządu