Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej

Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej

Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej

Numer: ESPI 13/2016 Data: 17/04/2016

Zarząd Polish Services Group S.A. „Spółka”, informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 17 kwietnia 2016 r. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: Panią Magdalenę Muskietorz, Panią Justynę Budzyńską oraz Panią Anitę Morawiecką, na okres wspólnej trzyletniej kadencji trwającej do 04.07.2017 r.

Po uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej Spółki, Rada liczy pięciu członków w osobach:
1. Pan Arkadiusz Stryja
2. Pan Bartłomiej Wołyńczyk
3. Pani Magdalena Muskietorz
4. Pani Justyna Budzyńska
5. Pani Anita Morawiecka

Emitent podaje do wiadomości publicznej informacje o osobach powołanych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 17.04.2016 r.

Magdalena Muskietorz – prawnik, aplikant radcowski w kancelarii Adwokackiej Stryja i Wspólnicy. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz reprezentacją w postępowaniach sądowych. Wcześniej związana z Instytutem Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach gdzie zajmowała się postępowaniami z zakresu zamówień publicznych oraz obsługą prawną projektów realizowanych przez Instytut oraz z Fundacją Rozwoju Regionalnego w Katowicach gdzie również zajmowała się postępowaniami z zakresu zamówień publicznych. W 2010 roku związana była z biurem ds. projektów OSK Silesia Piotr Doniec w Katowicach. Pani Magdalena Muskietorz posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Pani Magdalena Muskietorz nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pani Magdalena Muskietorz poinformowała Zarząd Spółki, że jej nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Justyna Budzyńska – prawnik w kancelarii Adwokackiej Stryja i Wspólnicy. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wcześniej pracowała w Profes Lex s.c. w Gliwicach gdzie zajmowała się obszarem windykacji. W latach 2011-2013 kontroler jakości w Resident Engeenering Service w Gliwicach. W 2011 roku pracownik biurowy Exact Systems w Gliwicach. Pani Justyna Budzyńska jest studentem studiów magisterskich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Pani Justyna Budzyńska nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pani Justyna Budzyńska poinformowała Zarząd Spółki, że jej nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Anita Morawiecka – prawnik w kancelarii Adwokackiej Stryja i Wspólnicy. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz reprezentacją w postępowaniach sądowych. Wcześniej pracowała w Sky Legal Air Claims w Katowicach gdzie zajmowała się m.in. obsługą roszczeń oraz prowadzeniem postępowań administracyjnych przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wcześniej 2009-2015 związana z Kancelarią Radcy Prawnego Agnieszki Zaręby, Kancelarią Adwokacką Katarzyny Radwańskiej oraz Kancelarią Prawną Krzysztofa Orszagh 2008. Pani Anita Morawiecka posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Pani Anita Morawiecka nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pani Anita Morawiecka poinformowała Zarząd Spółki, że jej nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie zw. z art. 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Łysik – Prezes Zarządu