Uzupełnienie rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r. o wymagane oświadczenia, opinie i stanowiska Rady Nadzorczej i Zarządu ONE S.A.

Uzupełnienie rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r. o wymagane oświadczenia, opinie i stanowiska Rady Nadzorczej i Zarządu ONE S.A.

Uzupełnienie rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r. o wymagane oświadczenia, opinie i stanowiska Rady Nadzorczej i Zarządu ONE S.A.

Numer: ESPI 39/2020 Data: 21/10/2020

Data sporządzenia raportu:

20 października 2020 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe;

Temat raportu:

Uzupełnienie rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r. o wymagane oświadczenia, opinie i stanowiska Rady Nadzorczej i Zarządu ONE S.A.

 

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r. z dnia 30 września 2020 r niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uzyskanych oświadczeń, opinii i stanowisk Rady Nadzorczej i Zarządu ONE S.A. do rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za okres 01.01.2020 – 30.06.2020:

– Oświadczenie Zarządu zgodnie z § 69 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie Ministra Finansów o raportach);

– Stanowisko Zarządu zgodnie z § 68 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów o raportach odnoszące się do wyrażonego przez firmę audytorską w raporcie niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki wniosku z zastrzeżeniem;

– Opinię Rady Nadzorczej zgodnie z  § 68 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów o raportach odnoszącą się do zastrzeżenia wyrażonego w raporcie niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.

– Stanowisko Zarządu zgodnie z § 69 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów o raportach odnoszące się do wyrażonego przez firmę audytorską w raporcie niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wniosku z zastrzeżeniem;

– Opinię Rady Nadzorczej zgodnie z § 69 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów o raportach odnoszącą się do zastrzeżenia wyrażonego w raporcie niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

– Oświadczenie Zarządu zgodnie z § 69 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 66 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów o raportach odnoszące się do akcjonariatu Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna:

  • 15 ust. 5. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych z przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: