Uzupełnienie Raportu okresowego rocznego jednostkowego za 2019 i Raportu okresowego rocznego skonsolidowanego za 2019 o wymagane oświadczenia, opinie i stanowiska Rady Nadzorczej i Zarządu ONE S.A. oraz o Suplement do Sprawozdania Zarządu z działalności za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 i Suplement do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2019 – 31.12.2019.

Uzupełnienie Raportu okresowego rocznego jednostkowego za 2019 i Raportu okresowego rocznego skonsolidowanego za 2019 o wymagane oświadczenia, opinie i stanowiska Rady Nadzorczej i Zarządu ONE S.A. oraz o Suplement do Sprawozdania Zarządu z działalności za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 i Suplement do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2019 – 31.12.2019.

Uzupełnienie Raportu okresowego rocznego jednostkowego za 2019 i Raportu okresowego rocznego skonsolidowanego za 2019 o wymagane oświadczenia, opinie i stanowiska Rady Nadzorczej i Zarządu ONE S.A. oraz o Suplement do Sprawozdania Zarządu z działalności za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 i Suplement do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2019 – 31.12.2019.

Numer: ESPI 31/2020 Data: 30/09/2020

Data sporządzenia raportu:

30 września 2020 roku

 

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe;

 

Temat raportu:

Uzupełnienie Raportu okresowego rocznego jednostkowego za 2019 i Raportu okresowego rocznego skonsolidowanego za 2019 o wymagane oświadczenia, opinie i stanowiska Rady Nadzorczej i Zarządu ONE S.A. oraz o Suplement do Sprawozdania Zarządu z działalności za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 i Suplement do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2019 – 31.12.2019.

 

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu rocznego z dnia 21 lipca 2020 r., niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uzyskanych oświadczeń, opinii i stanowisk Rady Nadzorczej i Zarządu ONE S.A. do Raportu okresowego rocznego jednostkowego za rok 2019 r.:

  1. Oświadczenie rady nadzorczej, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: „Rozporządzenie o raportach”);
  2. Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej, o których mowa w § 70 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia o raportach odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki opinii z zastrzeżeniem;
  • Informacje o członkach komitetu audytu, o których mowa w § 70 ust. 6 pkt 5 lit. 1 za wyjątkiem ostatniego tiretu Rozporządzenia o raportach, spełniających kryterium niezależności, posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz z zakresu branży, w której działa Emitent, liczby faktycznie odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej poświęconych wykonywaniu obowiązków komitetu audytu;

oraz treść uzyskanych oświadczeń, opinii i stanowisk Rady Nadzorczej i Zarządu ONE S.A. do Raportu okresowego rocznego skonsolidowanego za rok 2019:

  1. Oświadczenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej, o których mowa w § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia o raportach;
  2. Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej, o których mowa w § 71 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia o raportach odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki opinii z zastrzeżeniem;
  • Informacji o członkach komitetu audytu, o których mowa w § 71 ust. 5 w zw. z § 70 ust. 6 pkt 5 lit. l za wyjątkiem ostatniego tiretu Rozporządzenia o raportach, spełniających kryterium niezależności, posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz z zakresu branży, w której działa Emitent, liczby faktycznie odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej poświęconych wykonywaniu obowiązków komitetu audytu;

a także Suplement do Sprawozdania Zarządu z działalności za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 i Suplement do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2019 – 31.12.2019.

Szczegółowa podstawa prawna:

  • 15 ust. 5. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych z przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: