Uzgodnienie Planu Połączenia pomiędzy Financial Assets Management Group S.A. oraz Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.

Uzgodnienie Planu Połączenia pomiędzy Financial Assets Management Group S.A. oraz Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.

Uzgodnienie Planu Połączenia pomiędzy Financial Assets Management Group S.A. oraz Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.

Numer: ESPI 29/2019 Data: 15/11/2019

Data sporządzenia raportu:

15 listopada 2019 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej.

Temat raportu:

Uzgodnienie Planu Połączenia pomiędzy Financial Assets Management Group S.A. oraz Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2019, z dnia 14 listopada 2019 roku, informującego o podjęciu decyzji o zamiarze połączenia Financial Assets Management Group S.A. z Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o., którego numer skorygowano do nr 28/2019 w dniu 15 listopada 2019 roku, Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” / „Spółka Przejmująca”) informuje niniejszym o uzgodnieniu, stosownie do art. 498 w zw. z art. 499 Kodeksu spółek handlowych, i podpisaniu w dniu dzisiejszym ze spółką Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”) planu połączenia obu spółek. Plan połączenia spółek Financial Assets Management Group S.A. oraz Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. z dnia 15 listopada 2019 r. („Plan Połączenia”) wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zgodnie z uzgodnionym Planem Połączenia, połączenie nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz w zw. z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie), bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej. Mając na uwadze, że Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową Spółki Przejmującej, to jest Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, tj. bez sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz bez poddawania planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie jego poprawności i rzetelności.

Do Planu Połączenia nie zostało załączone oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzone dla celów połączenia, ponieważ Spółka, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe (art. 499 § 4 Kodeksu spółek handlowych).

Załączniki:

Plan Połączenia wraz z załącznikami.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Leszek Wiśniewski – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: