Uzgodnienie istotnych warunków znaczącej transakcji

Uzgodnienie istotnych warunków znaczącej transakcji

Uzgodnienie istotnych warunków znaczącej transakcji

Numer: ESPI 36/2018 Data: 12/10/2018

Data sporządzenia raportu:

12 października 2018 roku

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Temat raportu:

Uzgodnienie istotnych warunków znaczącej transakcji

Treść raportu:

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym uzgodniono istotne warunki transakcji sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście, o łącznej powierzchni 3,4 tys. metrów kwadratowych („Nieruchomość”). O nabyciu prawa użytkowania wieczystego Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 5/2018 z dnia 2 marca 2018 roku.

Zgodnie z ustalonymi warunkami Spółka zamierza zawrzeć umowę przedwstępną, na podstawie której Spółka zobowiąże się sprzedać Nieruchomość za cenę wynoszącą 30.000.000,00 złotych. Drugą stroną transakcji jest polska spółka prawa handlowego, prowadząca działalność deweloperską. Jednocześnie z zawarciem umowy przedwstępnej Spółka zamierza zawrzeć również wielostronną umowę o współpracy z podmiotami, które dysponują dokumentacją i pozwoleniami dotyczącymi Nieruchomości, która to dokumentacja oraz pozwolenia ułatwią nabywcy prowadzenie inwestycji na Nieruchomości. Z tytułu umowy wielostronnej Spółka będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz kontrahenta – podmiotu trzeciego – wynagrodzenia w kwocie 8.000.000,00 złotych. Umowa końcowa zawierana w wykonaniu umowy przedwstępnej, przenosząca prawo do Nieruchomości, ma zostać podpisana do 31 grudnia 2021 roku.

Powyższe ustalenia nie mają charakteru wiążącego dla Spółki i nie rodzą zobowiązania do zawarcia umów opisanych powyżej, niemniej jednak Zarząd Spółki rozpoznał je jako istotne, ze względu na znaczne prawdopodobieństwo sfinalizowania transakcji w opisanym kształcie. W razie podpisania wiążących umów, Spółka poinformuje o tym fakcie osobnym raportem ESPI.

Osoba sporządzająca raport:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki

Prezes Zarządu