Utworzenie odpisów aktualizujących wartości należności z tytułu sprzedaży jednostek zależnych

Utworzenie odpisów aktualizujących wartości należności z tytułu sprzedaży jednostek zależnych

Utworzenie odpisów aktualizujących wartości należności z tytułu sprzedaży jednostek zależnych

Numer: ESPI 26/2016 Data: 22/08/2016

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że zweryfikował możliwą do uzyskania cenę z tytułu zrealizowanej sprzedaży jednostek zależnych, którą wykazał w sprawozdaniu finansowym za ubiegły rok obrotowy, w terminach półrocznych, jako najbardziej wiarygodne dane pochodzące od sprzedanych spółek. O zbyciu wyżej wymienionych aktywów Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2016 z dnia 25 marca 2016 r.

W związku faktem jak wyżej, Zarząd poprosił wskazane jednostki o przedstawienie wyników działalności na dzień 30.06.2016 r. celem porównania prognozowanej na 31.12.2016 r. wysokości wskaźnika EBITDA z faktycznie uzyskaną wysokością tego wskaźnika na dzień 30.06.2016. Z przedstawionych przez jednostki danych wynika, że dwa z podmiotów realizowały wyniki zgodnie z oczekiwaniami, zaś pozostałe dwa nie uprawdopodobniły możliwości uzyskania zakładanego EBITDA.

Skutkiem przeprowadzonej analizy jest dokonanie przez Emitenta korekty przewidywanej do uzyskania ceny sprzedaży udziałów we wskazanych jednostkach zależnych. Tym samym Spółka dokonała odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu sprzedaży dwóch jednostek zależnych, dla których istniało znaczące ryzyko niewykonania założonej prognozy wyniku finansowego.

Uwzględniając zasadę ostrożnej wyceny Zarząd postanowił o całkowitym odpisie wartości należności ze sprzedaży tych jednostek w kwocie 17.274.000 zł.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. Nr 184. poz. 1539 z późn. zm. oraz §5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Łysik – Prezes Zarządu