Uchwały podjęte przez zwz

Uchwały podjęte przez zwz

Uchwały podjęte przez zwz

Numer: ESPI 10/2017 Data: 17/06/2017

FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP SA (10/2017) Uchwały podjęte przez zwz z dnia 17 czerwca 2017 r.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Wykaz uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Financial Assets Management Group S.A., informacje o sprzeciwach oraz informacje o odstąpieniu od rozpatrzenia punktów porządku obrad

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. (dalej jako „Spółka”), wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) w zw. z art. 38 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (dalej jako „Rozporządzenie”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał (w załączeniu) podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2017 r. oraz informacje o odstąpieniu od rozpatrzenia punktów porządku obrad.

W stosunku do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.) § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, Nr 133).

Osoby reprezentujące Spółkę:

• Paweł Dreher – Prezes Zarządu

Pliki do pobrania: