Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 16 grudnia 2019 roku oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 16 grudnia 2019 roku oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 16 grudnia 2019 roku oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.

Numer: ESPI 34/2019 Data: 16/12/2019

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe;

  • 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Temat raportu:

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 16 grudnia 2019 roku oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.

 

Treść raportu:

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Polski Operator Energetyczny S.A. (poprzednio pod firmą: Financial Assets Management Group S.A.) z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 16 grudnia 2019 roku. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pod głosowanie poddano dokument pt. Plan połączenia spółek Polski Operator Energetyczny (poprzednio pod firmą Financial Assets Management Group) Spółka akcyjna oraz Polski Operator Energetyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie wprowadziło żadnych zmian do ogłoszonego w dniu 15 listopada 2019 r., w raporcie bieżącym nr 31/2019, porządku obrad, ani nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów ogłoszonego porządku obrad. Wobec niewielkiej liczby Akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, uczestnicy Zgromadzenia jednomyślnym wnioskiem zrezygnowali z podejmowania uchwały numer 3 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej, zaplanowanej w porządku obrad tego Zgromadzenia, i powierzyli liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu żadnych sprzeciwów co do podjętych na nim uchwał. Nie było również projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a nie zostały podjęte.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Leszek Wiśniewski – Prezes Zarządu Spółki

 

Pliki do pobrania: