Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 października 2017 r.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 października 2017 r.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 października 2017 r.

Numer: ESPI 24/2017 Data: 25/10/2017

Podstawa prawna raportu:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych – Informacje bieżące i okresowe.
§ 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Treść raportu:
Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”),
niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, w załączeniu do niniejszego raportu
bieżącego, treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki, które odbyło się w dniu 25 października 2017 r. („Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie”).
Jednoczenie Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku
obrad, przy czym wobec niewielkiej liczby akcjonariuszy uczestniczących
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jego uczestnicy jednomyślnym wnioskiem
zrezygnowali z podejmowania uchwały o powołaniu komisji skrutacyjnej.
Zarząd Spółki informuje ponadto, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki do protokołu z jego obrad nie zgłoszono żadnych sprzeciwów,
co do podjętych na nim uchwał.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Paweł Dreher – Prezes Zarządu

Pliki do pobrania: