Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. oraz w dniu 4 października 2018 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. oraz w dniu 4 października 2018 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. oraz w dniu 4 października 2018 roku

Numer: ESPI 31/2018 Data: 04/10/2018

Data sporządzenia raportu:

4 października 2018 roku

Podstawa prawna raportu:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe;

§ 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Temat raportu:

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. oraz w dniu 4 października 2018 roku

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) w dniu 4 października 2018 roku.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, przy czym wobec niewielkiej liczby akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jego uczestnicy jednomyślnym wnioskiem zrezygnowali z podejmowania uchwały o powołaniu komisji skrutacyjnej. Zarząd Spółki ponadto informuje, że nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętych na nim uchwał.

Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 4 października 2018 roku.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: