Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZA zwołanego na dzień 20.12.2012 r.

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZA zwołanego na dzień 20.12.2012 r.

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZA zwołanego na dzień 20.12.2012 r.

Numer: EBI 35/2012 Data: 23/11/2012

Zarząd spółki pod firmą: Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123 A, 02-017 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000320565, z kapitałem zakładowym w wysokości 29.400.000,00 złotych wpłaconym w całości, NIP: 526-27-25-362 (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (według stanu prawnego na dzień 20 czerwca 2012 r.), przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 grudnia 2012 r.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (według stanu prawnego na dzień 20 czerwca 2012 r.).

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent

Pliki do pobrania: