Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020

Numer: ESPI 04/2020 Data: 31/01/2020

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat raportu:
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
Treść raportu:
Zarząd Polski Operator Energetyczny S.A. („POE”, „Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020.
Raport roczny
  • jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019 – 30 kwietnia 2020 roku.
Raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
  • skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 1 czerwca 2020 r.,
  • skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 30 listopada 2020 r.
Raport półroczny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe:
  • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 30 września 2020 r.
Zarząd Spółki informuje, iż w związku z rejestracją przez sąd rejestrowy połączenia Emitenta ze spółką Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. w dniu 23 grudnia, Spółka tworzyła na dzień 31.12.2019 r. Grupę Kapitałową w rozumieniu MSR/MSSF wskutek przejęcia spółek zależnych, co zasygnalizowała w treści Raportu Bieżącego nr 3/2020 z dnia 14.01.2020 r. W związku w powyższym, wskutek wystąpienia przesłanek jw., Spółka opublikuje skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019.
Zarząd Spółki informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku, jak również skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku.
Jednocześnie Spółka oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.
Spółka nie będzie publikowała również jednostkowego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.
Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.