Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Numer: ESPI 4/2023 Data: 01/02/2023

Data sporządzenia raportu:

1 lutego 2023 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat raportu:

Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku.

Treść raportu

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2023 roku:

  • Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022 – 17 kwietnia 2023 r.
  • Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 26 maja 2023 r.
  • Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 28 listopada 2023 r.
  • Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2023 r. – 29 września 2023 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – Dz. U. 2018, poz. 757 (w dalszej części raportu „Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikowała raportu okresowego kwartalnego za czwarty kwartał 2022 r. oraz za drugi kwartał 2023 r.

Podstawa prawna: 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – Dz. U. 2018, poz. 757

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Gajecki – Prezes Zarządu Spółki