Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Numer: ESPI 1/2019 Data: 10/01/2019

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe;

§80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Temat raportu:

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Treść raportu:

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019 roku:

Jednostkowy raport roczny za rok 2018 rok – 26 kwietnia 2019 roku;

Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – 24 maja 2019 roku;

Jednostkowy raport za I półrocze 2019 roku – 26 września 2019 roku;

Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – 28 listopada 2019 roku;

Jednocześnie Spółka informuje, że działając zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka odstępuje od publikacji jednostkowego raportu kwartalnego Spółki za IV kwartał 2018 roku oraz jednostkowego raportu kwartalnego Spółki za II kwartał 2019 roku.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki – Prezes Zarządu Spółki