Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.

Numer: ESPI 1/2018 Data: 26/01/2018

Data sporządzenia raportu:

26 stycznia 2018 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe.

Temat raportu:

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.

Treść raportu:

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018 r.:

Jednostkowy raport roczny za rok 2017 r. – 26 kwietnia 2018 r.

Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 r. – 29 maja 2018 r.

Jednostkowy raport za I półrocze 2018 r. – 26 września 2018 r.

Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2018 r. – 28 listopada 2018 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że działając zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie„), Spółka odstępuje od publikacji jednostkowego raportu kwartalnego Spółki za IV kwartał 2017 r. oraz jednostkowego raportu kwartalnego Spółki za II kwartał 2018 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki – Prezes Zarządu Spółki