Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r.

Numer: ESPI 1/2017 Data: 29/03/2017

Raport bieżący Nr ESPI 1/2017, 5 stycznia 2017

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017:

1. Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2016 – 26 kwiecień 2017 r.

3. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2017 r. – 30 maj 2017 r.

4. Jednostkowy raport za I półrocze 2017 r. – 29 września 2017 r.

5. Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 r. – 29 listopad 2017 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że działając zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka odstępuje od publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Spółki za IV kwartał 2016 roku oraz jednostkowego raportu kwartalnego Spółki za II kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – raporty bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Paweł Dreher – Prezes Zarządu