Termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 r.

Termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 r.

Termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 r.

Numer: ESPI 18/2014 Data: 25/08/2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. w związku z par. 103 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa nie będącego państwem członkowskim) przekazuje do publicznej wiadomości datę 10 listopada 2014 r. jako termin publikacji raportu okresowego rozszerzonego skonsolidowanego za III kwartał 2014 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent