Sprzedaż przez Spółkę nieruchomości

Sprzedaż przez Spółkę nieruchomości

Sprzedaż przez Spółkę nieruchomości

Numer: ESPI 33/2020 Data: 07/10/2020

Podstawa prawna raportu:
Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:

Sprzedaż przez Spółkę nieruchomości

 

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą ONE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę na podstawie której sprzedała 3 lokale mieszkalne położone w Warszawie, o łącznej  powierzchni 282,8 metrów kwadratowych („Nieruchomości”), za cenę w wysokości 4.558.240 zł (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych) netto, powiększoną o należny podatek VAT, tj. za cenę 4.936.399,20 zł (cztery miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia groszy) brutto.

Zapłata Spółce ceny za Nieruchomość ma nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

Nabywca, co do zapłaty ceny za Nieruchomość, w oznaczonym terminie, poddał się na rzecz Spółki egzekucji wprost z aktu notarialnego, na zasadzie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.

Umowa nie zawiera nietypowych postanowień, ani kar umownych.

Spółka uznała powyższą informację za istotną ze względu na wartość uzgodnionej ceny sprzedaży Nieruchomości, która ma wpłynąć do Spółki w przyszłości, a co za tym idzie wpłynie na przyszły wynik finansowy Spółki.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki