Sprostowanie treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 października 2017 r.

Sprostowanie treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 października 2017 r.

Sprostowanie treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 października 2017 r.

Numer: ESPI 27/2017 Data: 27/10/2017

Podstawa prawna raportu:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkachNwprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych – Informacje bieżące i okresowe. § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2017 z dnia 25 października 2017 r., w którym poinformowano o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 25 października 2017 r., Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, treść protokołu z dnia 26 października 2017 r. o sprostowaniu błędu pisarskiego w akcie notarialnym obejmującym protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 25 października 2017 r. („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”). Powyższy protokół wpłyną do Spółki w dniu dzisiejszym – 27 października 2017 r. Sprostowany błąd pisarski polega na zastąpieniu, w treści całego protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, błędnie zapisanego nazwiska jednej z osób powołanych do składu Rady Nadzorczej Spółki, prawidłowym zapisem jej nazwiska – wyraz „Bartkiewicz” zastąpiono wyrazem „Bortkiewicz”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Paweł Dreher – Prezes Zarządu