Sprostowanie treści raportu bieżącego o powołaniu osób nadzorujących – Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Sprostowanie treści raportu bieżącego o powołaniu osób nadzorujących – Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Sprostowanie treści raportu bieżącego o powołaniu osób nadzorujących – Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Numer: ESPI 28/2017 Data: 27/10/2017

Podstawa prawna raportu:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – Informacje bieżące i okresowe. § 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Temat raportu:
Sprostowanie treści raportu bieżącego o powołaniu osób nadzorujących – Członków
Rady Nadzorczej Spółki.

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2017 z dnia 25 października 2017 r., w którym poinformowano o powołaniu osób nadzorujących – Członków Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 25 października 2017 r. („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym protokołu z dnia 26 października 2017 r. o sprostowaniu błędu pisarskiego w akcie notarialnym obejmującym protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Rafała Bortkiewicza, a nie jak poinformowano pierwotnie Pana Rafała Bartkiewicza. Przekazanie przez Spółkę błędnej informacji wynikało z błędnego zapisania nazwiska, wskazanego powyżej Członka Rady NadzorczejSpółki, w protokole z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. O sprostowaniu błędu pisarskiego, w zapisie nazwiska Pana Rafała Bortkiewicza, w akcie notarialnym obejmującym protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 25 października 2017 r., Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 27/2017 z dnia 27 października 2017 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Paweł Dreher – Prezes Zarządu