Sporządzenie tekstu jednolitego statutu spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie

Sporządzenie tekstu jednolitego statutu spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie

Sporządzenie tekstu jednolitego statutu spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie

Numer: ESPI 23/2018 Data: 09/07/2018

Data sporządzenia raportu:

9 lipca 2018 roku

 

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe;

§ 6 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Temat raportu:

Sporządzenie tekstu jednolitego statutu spółki pod firmą  Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie

Treść raportu:

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku, informuje, iż w dniu 9 lipca 2018 roku powziął informację, iż Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 2 pkt. 2.5. Regulaminu Rady Nadzorczej w dniu 6 lipca 2018 roku podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu 26 czerwca 2018 roku oraz podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2018 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, iż przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2018 roku ma moc obowiązującą z chwilą zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Informacja o zarejestrowaniu zmian statutu Spółki przez sąd rejestrowy zostanie przekazana przez Spółkę w formie odrębnego raportu bieżącego niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia sądu rejestrowego w tym przedmiocie.

Tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2018 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki  – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: